உலோகத்தை வழங்குவது Price குவார்ட்ஸ் ப≫

 உலோகத்தை வழங்குவது PRICE குவார்ட்ஸ் ப>

சுருக்கமாக

4 உபகரணங்கள் பிராண்ட் வேர்ல்பூல், எலக்ட்ரோலக்ஸ், Hotpoint மற்றும் Grundig ஒரு சமையலறை வாங்கும் போது, நீங்கள் உலோகத்தை விலை குவார்ட்ஸ் கண்ணாடி வேண்டும். பி>