எளிதாக மற்றும் சுத்தமான டெக்னாலஜி சோபா ப≫

 எளிதாக மற்றும் சுத்தமான டெக்னாலஜி சோபா ப>

சுருக்கமாக

பாராட்டு எளிதாக மற்றும் சுத்தமான திசுக்கள் (400 க்கும் மேற்பட்ட திசுக்கள்) ஒன்று தேர்வு செய்யலாம் ஒரு சோபா வாங்குதல். திரவ கறையை எளிதாக சரிய அந்த esssere சோப்பு மற்றும் நீர் கொண்டு எளிய முறையில் அகற்றப்பட்டது உலர்ந்த முடியும் அனுமதிக்கும்
ஒரு தொழில்நுட்பம்.
அதே நேரத்தில் ஒரு அற்புதமான தொடும்போது சூப்பர் cnferisce எதிர்ப்பவர்களின் என்றாலும் திசு அடிப்படை ஆகும். பி>