மெத்தை உள்ள காணிக்கையாக்கி முழு ஹவுஸ் விளம்பர க்கான ப≫

 மெத்தை உள்ள காணிக்கையாக்கி முழு ஹவுஸ் விளம்பர க்கான ப>

சுருக்கமாக

அறையில் முடிந்ததாகக் உள்ள படத்துக்கு ஒரு விலை தி மெத்தை உள்ள பரிசை பார்த்ததில்லை ப>