I-SOUKROMÍ POLITIKA


1 - INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÉ POLITIKY STRÁNKY

 1. Tato část obsahuje informace o metodách správy Clab Arredi srls s odkazem na zpracování uživatelských dat clabarredi.it.
 2. Tyto informace platí i pro účely umění. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Sb., O ochraně osobních údajů, a pro účely článku 13 nařízení EU č. Týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i volného oběhu těchto údajů pro osoby, které s nimi spolupracují.. Clab Arredi srls a může být dosaženo na adrese odpovídající počáteční stránce: clabarredi.it
 3. Informace jsou poskytovány pouze pro clabarredi.it a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů v nich obsažených.
 4. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o metodách, načasování a povaze informací, které musí kontroloři dat poskytovat uživatelům při připojení na webové stránky. clabarredi.it bez ohledu na účel samotného spojení podle italské a evropské právní úpravy.
 5. Informace mohou být předmětem změn v důsledku zavedení nových předpisů v tomto ohledu, proto je uživatel vyzván, aby tuto stránku pravidelně kontroloval.
 6. Pokud je uživatel mladší 16 let, bude podle článku 8 nařízení EU 2016/679 povinen legitimizovat svůj souhlas autorizací svých rodičů nebo opatrovníka.

II - ZPRACOVÁNÍ DAT

1 - Data Controller

 1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který určuje jednotlivě nebo společně s ostatními účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zabývá se také bezpečnostními profily. 
 2. Pokud jde o tyto webové stránky, správcem údajů je: Giusy Fazio a za účelem objasnění nebo uplatnění vašich práv je můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected]

2 - Odpovědný za zpracování dat

 1. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, služba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů. 
 2. Podle článku 28 nařízení EU č. 2016/679, po jmenování držitele údajů osobou odpovědnou za zpracování údajů o lokalitě clabarredi.it to je: [email protected]

3 - Místo zpracování dat

 1. Zpracování dat generované použitím 
 2. Podle článku 28 nařízení EU č. 2016/679, po jmenování držitele údajů osobou odpovědnou za zpracování údajů o lokalitě Clab Arredi srls to je:  Mascalucia (CT)

III - COOKIES

1 - Typ souborů cookie

 1. Místo clabarredi.it používá soubory cookie k usnadnění a intuitivnějšímu prohlížení: soubory cookie jsou malé řetězce textu, které slouží k ukládání určitých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo zařízení pro přístup k Internetu (počítač, tablet nebo mobilní) a používají se především k přizpůsobení provozu stránek očekáváním uživatele a nabízí více přizpůsobené procházení a zapamatování si dříve provedených možností..
 2. Cookie se skládá ze snížené množiny dat přenesených do prohlížeče uživatele webovým serverem a může být čtena pouze přenosovým serverem. Toto není spustitelný kód a nepřenáší viry.
 3. Cookies nezaznamenávají žádné osobní údaje a žádná identifikovatelná data nebudou uložena. V případě potřeby můžete zabránit ukládání některých souborů cookie nebo všech souborů cookie. V tomto případě však může dojít k ohrožení využívání stránek a nabízených služeb. Chcete-li pokračovat bez změny možností souborů cookie, pokračujte v procházení.

Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které stránka používá:

2 - Technické soubory cookie

 1. Existují četné technologie, které slouží k ukládání informací na počítači uživatele, které pak tyto stránky shromažďují. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří soubory cookie HTML. Používají se pro navigaci a pro usnadnění přístupu a používání stránek uživatelem. Jsou nezbytné pro přenos komunikací přes elektronickou síť nebo pro dodavatele, aby poskytl službu požadovanou zákazníkem.
 2. Nastavení pro správu nebo zakázání souborů cookie se může lišit v závislosti na použitém internetovém prohlížeči. Uživatel však může spravovat nebo požadovat obecnou deaktivaci nebo zrušení cookies změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Tato deaktivace může zpomalit nebo zabránit přístupu k některým částem webu.
 3. Používání technických cookies umožňuje bezpečné a efektivní využití stránek.
 4. Soubory cookie, které jsou vloženy do prohlížeče a odesílány službou Google Analytics nebo prostřednictvím statistických služeb bloggerů nebo podobných, jsou technické pouze tehdy, jsou-li použity pro účely optimalizace webu přímo vlastníkem stránek, které mohou shromažďovat informace v souhrnné podobě o počtu uživatelů. a jak navštěvují stránky. Za těchto podmínek platí, že pro soubory cookie analytics platí stejná pravidla, pokud jde o informace a souhlas, pro technické cookies.
 5. Z hlediska doby trvání lze rozlišovat dočasné soubory cookie relace, které jsou automaticky vymazány na konci relace procházení a slouží k identifikaci uživatele, a proto se vyhýbají přihlašování ke každé navštívené stránce a stálým stránkám, které zůstanou v počítači aktivní až do skončení platnosti. nebo zrušení uživatelem.
 6. Soubory cookie relace mohou být instalovány, aby umožnily přístup a pobyt ve vyhrazené oblasti portálu jako ověřený uživatel.
 7. Neuchovávají se trvale, ale pouze po dobu trvání navigace, dokud není prohlížeč zavřený a zmizí, když je prohlížeč zavřený. Jejich použití je striktně omezeno na přenos identifikátorů relace sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem, které jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní průzkum stránek..

3 - Soubory cookie třetích stran

 1. Ve vztahu k původu rozlišujeme soubory cookie odeslané do prohlížeče přímo z webu, který navštěvujete, a stránek třetích stran odeslaných do počítače z jiných stránek a nikoli z webu, který navštěvujete.
 2. Trvalé cookies jsou často cookies třetích stran.
 3. Většina cookies třetích stran se skládá ze sledovacích souborů cookie, které slouží k identifikaci chování online, k pochopení zájmů ak přizpůsobení reklamních návrhů pro uživatele.
 4. Mohou být nainstalovány soubory cookie třetích stran. Jsou zasílány z domén uvedených třetích stran, které jsou mimo lokalitu.
 5. Analytické cookies třetích stran se používají ke shromažďování informací o chování uživatelů clabarredi.it Průzkum probíhá anonymně za účelem sledování výkonu a zlepšení použitelnosti webu. Soubory cookie pro vytváření profilů třetích stran se používají k vytváření uživatelských profilů, aby mohly nabízet reklamní zprávy v souladu s možnostmi, které provedli samotní uživatelé..
 6. Používání těchto cookies se řídí pravidly stanovenými stejnými třetími stranami, proto se uživatelům doporučuje, aby si přečetli informace o ochraně osobních údajů a pokyny ke správě nebo zakázání cookies zveřejněných na příslušných webových stránkách.

4 - Profilování souborů cookie

 1. Profilování cookies jsou ty, které se používají k vytváření uživatelských profilů a slouží k odesílání reklamních zpráv v souladu s preferencemi zobrazenými uživatelem při surfování po síti.
 2. Při použití těchto typů cookies musí uživatel dát výslovný souhlas.
 3. Použije se článek 22 nařízení EU 2016/679 a článek 122 kodexu ochrany údajů.

IV - ZPRACOVÁNÍ DAT

1 - Režim zpracování dat

 1. Stejně jako všechny webové stránky také tyto stránky používají soubory protokolu, ve kterých jsou uloženy informace shromážděné automatizovaným způsobem během návštěv uživatelů. Shromážděné informace mohou být následující:
  • - adresa internetového protokolu (IP);
  • - typ prohlížeče a parametry zařízení používané pro připojení k webu;
  • - jméno poskytovatele internetových služeb (ISP);
  • - datum a čas návštěvy;
  • - webové stránky návštěvníka (referral) a výstupu;
  • - počet kliknutí.
 2. Výše uvedené informace jsou zpracovávány automatizovaně a shromažďovány výhradně v agregované podobě za účelem ověření správného fungování stránek az bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou zpracovány na základě oprávněných zájmů vlastníka.
 3. Z bezpečnostních důvodů (antispamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenaná data zahrnovat také osobní údaje, jako je IP adresa, která by mohla být použita v souladu s platnými zákony, aby se zabránilo pokusům o poškození nebo způsobit škodu ostatním uživatelům nebo v každém případě škodlivé činnosti nebo přestupky. Tyto údaje se nikdy nepoužijí k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze za účelem ochrany webu a jeho uživatelů, s těmito informacemi bude nakládáno v souladu s oprávněnými zájmy vlastníka.
 4. Pokud web umožňuje zahrnutí komentářů nebo v případě konkrétních služeb požadovaných uživatelem, včetně možnosti zaslání životopisu pro případný pracovní vztah, stránka automaticky detekuje a zaznamenává některá identifikační data uživatele, včetně e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou dobrovolně poskytovány uživatelem v době, kdy je služba požadována. Zadáním komentáře nebo jiných informací uživatel výslovně souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů a zejména souhlasí s tím, že vložený obsah je volně šířen i třetím stranám.. Přijaté údaje budou použity výhradně pro poskytnutí požadované služby a pouze po dobu nezbytnou pro poskytnutí služby.
 5. Informace, které uživatelé těchto stránek budou považovat za zveřejněné prostřednictvím služeb a nástrojů, které jsou jim k dispozici, jsou poskytovány uživatelem vědomě a dobrovolně, přičemž tyto stránky vylučují jakoukoli odpovědnost za jakékoli porušení těchto zákonů.. Je na uživateli, aby si ověřil, že má oprávnění zadávat osobní údaje třetích osob nebo obsahu chráněného národními a mezinárodními normami.

2 - Účel zpracování dat

 1. Údaje shromážděné stránkou během jejího provozu jsou používány výhradně pro výše uvedené účely a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k provedení uvedených činností, v žádném případě však nejvýše 5 let.
 2. Data používaná pro účely zabezpečení (blokování pokusů o poškození místa) jsou uchovávána po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedeného účelu.

3 - Data poskytovaná uživatelem

 1. Jak je uvedeno výše, nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, nezbytné k reakci na žádosti, jakož i další osobní údaje obsažené ve zprávě.
 2. Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně zobrazovány nebo zobrazovány na stránkách stránek nastavených pro jednotlivé služby.

4 - Podpora v konfiguraci vašeho prohlížeče

 1. Uživatel může také spravovat cookies prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Odstranění cookies z prohlížeče však může odstranit předvolby nastavené pro web.
 2. Další informace a podporu naleznete také na stránce nápovědy specifické pro webový prohlížeč, který používáte:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V PRÁVA UŽIVATELE

 1. Článek. 13, c. Obr. 2 nařízení EU 2016/679 uvádí práva uživatele.
 2. Místo clabarredi.it proto hodlá informovat uživatele o existenci:
  • - právo subjektu údajů požádat vlastníka o přístup k osobním údajům (článek 15 nařízení EU), jejich aktualizaci (čl. 7 odst. 3 písm. a) legislativního nařízení 196/2003), úpravy (čl. 16 nařízení EU), integrace (čl. 7, odst. 3, písm. a) D.Lgs. 196/2003) nebo omezení zacházení, které se jej týká (čl. 16 odst. 1 písm.. 18 nařízení EU) nebo proti legitimním důvodům proti jejich zacházení (čl. 21 nařízení EU), kromě práva na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení EU);
  • - právo žádat o zrušení (čl. 17 Nařízení EU), přeměnu na anonymní formu nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, u nichž není nutná ochrana ve vztahu k účelům, pro které byly údaje poskytnuty. shromážděné nebo následně zpracované (Čl. 7, spol. 3, lett. b) Legislativní vyhláška 196/2003);
  • - právo získat potvrzení o tom, že aktualizace, oprava, integrace, vymazání, blokování a transformace údajů byly upozorněny, i pokud jde o jejich obsah, o osoby, kterým byly údaje sděleny, nebo rozptýlené, s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné nebo zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených s ohledem na chráněné právo (čl.. 7, spol. 3, lett. C) Legislativní vyhláška 196/2003);
 3. Žádosti lze adresovat správci údajů, a to bez formalit, nebo alternativně, s využitím modelu poskytnutého Garantem pro ochranu osobních údajů, nebo zasláním e-mailu na adresu: Žádosti lze adresovat správci údajů bez formalit nebo alternativně pomocí formuláře poskytnutého Garantem pro ochranu osobních údajů nebo zasláním e-mailu na adresu:.
 4. Pokud je léčba založena na stavu techniky. 6 odst. 1 písm. a) - výslovný souhlas s použitím - nebo na umění. 9 odst. 2 písm. a) - výslovný souhlas s používáním genetických, biometrických, zdravotních údajů, které odhalují náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory - uživatel má právo odvolat souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu vydaného před zrušením.
 5. Stejně tak v případě porušení zákona má uživatel právo podat stížnost u garanta za ochranu osobních údajů jako orgán pověřený kontrolou zacházení v italském státě.
 6. Podrobnější zkoumání práv, která vám patří, naleznete v článcích 15 a ss. nařízení EU 2016/679 a umění. 7 legislativního nařízení č. 196/2003.

VI - PŘEVOD DAT DO EXTRA EU

 1. Tyto stránky mohou sdílet některé údaje shromážděné se službami umístěnými mimo oblast Evropské unie. Zejména se společnostmi Google, Facebook a Microsoft (LinkedIn) prostřednictvím sociálních pluginů a služby Google Analytics. Převod je povolen a přísně upraven v čl. 45 odst. 1 Nařízení EU 2016/679, pro který není nutný další souhlas. Výše uvedené společnosti zaručují dodržování štítu na ochranu soukromí.
 2. Údaje nebudou nikdy předány třetím zemím, které nesplňují podmínky stanovené v článku 45 a následujících nařízení EU.

VII. POSKYTOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

 1. Tyto stránky mohou sdílet některé údaje shromážděné se službami umístěnými mimo oblast Evropské unie. Zejména se společnostmi Google, Facebook a Microsoft (LinkedIn) prostřednictvím sociálních pluginů a služby Google Analytics. Převod je povolen a přísně upraven v čl. 45 odst. 1 Nařízení EU 2016/679, pro který není nutný další souhlas. Výše uvedené společnosti zaručují dodržování štítu na ochranu soukromí.
 2. Kromě vlastníka, v některých případech, kategorií zaměstnanců zapojených do organizace stránek (správní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externích stran (jako jsou poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovních kurýrů, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).

VIII. ZMĚNY TOHOTO DOKUMENTU

 1. Tento dokument, publikovaný na adrese: clabarredi.it představuje zásady ochrany soukromí těchto stránek.
 2. Může být předmětem změn nebo aktualizací. V případě významných změn a aktualizací budou tyto zprávy hlášeny se specifickými oznámeními uživatele.
 3. Předchozí verze dokumentu budou stále dostupné na této stránce.
 4. Tento dokument byl aktualizován dne 21.5.2018 tak, aby splňoval příslušná regulační ustanovení a zejména v souladu s Nařízením EU 2016/679.